Students
Jiyong Yoon photo
Jiyong Yoon / 윤지용 Ph.D. 12
 • Wireless modem SoC

Yongjin Ahn photo
Yongjin Ahn / 안용진 M.S. & Ph.D. 16
 • 5G communication

Sangwon Park photo
Sangwon Park / 박상원 M.S. & Ph.D. 14
 • Massive MIMO network
 • Localization

Hyunjong Na photo
Hyunjong Na / 나현종 M.S. & Ph.D. 12
 • SWIPT system

Jongmann Kim photo
Jongmann Kim / 김종만 Ph.D. 6
 • Radar signal processing

Kuhyung Kwon photo
Kuhyung Kwon / 권구형 M.S. & Ph.D. 10
 • SWIPT system

Sanggeun Lee photo
Sanggeun Lee / 이상근 M.S. & Ph.D. 10
 • Massive MIMO network
 • AI assisted wireless communication

Taehyun Lee photo
Taehyun Lee / 이태현 M.S. & Ph.D. 10
 • 5G communication
 • New waveform design

Seongmok Lim photo
Seongmok Lim / 임성목 M.S. & Ph.D. 10
 • Massive MIMO network

Yonggyu Han photo
Yonggyu Han / 한용규 M.S. & Ph.D. 10
 • DPD design

Chungho Ryu photo
Chungho Ryu / 류충호 Ph.D. 4
 • Array signal processing

Sunghoon Jung photo
Sunghoon Jung / 정성훈 Ph.D. 2
 • Array signal processing
 • Sonar

Yeonghwan Kim photo
Yeonghwan Kim / 김영환 M.S. & Ph.D. 6
 • DPD design
 • Localization

Bongsung Seo photo
Bongsung Seo / 서봉성 M.S. & Ph.D. 6
 • 5G communication
 • New waveform design

Sangwon Jung photo
Sangwon Jung / 정상원 M.S. & Ph.D. 6
 • SWIPT system
 • V2X Communication

Gwangcheon Park photo
Gwangcheon Park / 박광천 M.S. 4
 • Massive MIMO network

Yongseok Jung photo
Yongseok Jung / 정용석 M.S. 4
 • SWIPT system

Chahyeon Eom photo
Chahyeon Eom / 엄차현 M.S. & Ph.D. 2
 • AI assisted wireless communication
 • Localization

Chaehun Im photo
Chaehun Im / 임채훈 M.S. & Ph.D. 2
 • SWIPT system
 • Localization

Donghyeok Jung photo
Donghyeok Jung / 정동혁 M.S. 0

Sungmo Ku photo
Sungmo Ku / 구성모 M.S. & Ph.D. 0

Hyungje Lee photo
Hyungje Lee / 이형제 M.S. & Ph.D. 0

본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 『정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률』등에 의해 처벌 받을 수 있습니다.